cho tam giác đều ABC, cạnh a. gọi H là trung điểm của BC. Tính độ dài: a, vecto CH+AB b, vecto AH+AC helppp

Các câu hỏi liên quan