Cho tam giác nhọn $ABC$ có các đường cao $AD, BE, CF$ cắt nhau tại $H,$ gọi $O$ là trung điểm của $BC, I$ là trung điểm của $AH, K$ là giao điểm của $FE, OI.$ Biết tam giác $IEO, FIO$ là tam giác vuông. $a)$ CM: $AH^2 = 4.IK.IO$ $b)$ CM: $\dfrac{EF}{BC}=cosA$

Các câu hỏi liên quan