cho tập hợp a = {99;105;495;815;1332;1980} tìm x thuộc a để 1945 +900 + x + 135 chia hết cho 5 và 9

Các câu hỏi liên quan