Cho `x` và `y` thỏa mãn `(x+\sqrt{x^2+2015})(y+\sqrt{y^2+2015})=2015`. Tính `x+y`

Các câu hỏi liên quan