`-` chứng minh `1` phần `=10` vote `+` cảm ơn `-`chứng minh được cả `2` phần `=` chillbox cho đường tròn `(O)` đường kính `AB` , `E` thuộc đoạn `OA` `(E` khác `A,O` và `AE > EO)` . Gọi `H` là trung điểm của `AE` , kẻ dây `CD` vuông góc với `AE` tại `H` . `a,` Gọi `I` là giao điểm của `DE` và `BC`. Chứng minh `I` thuộc đường tròn tâm `O'` đường kính `EB` `b,` Chứng minh `HI` vuông góc với `IO'` tại `I`

Các câu hỏi liên quan