Chứng minh n là số lẻ khi và chỉ khi 5n+3 là số chẵn

Các câu hỏi liên quan