CMR `x^2+y^2+xy+x+y+5>0 `với mọi số thực x,y

Các câu hỏi liên quan