có mấy câu em làm rồi mà nếu nó sai thì sửa lại giúp em với, cần gấp ạ.!!

Các câu hỏi liên quan

Câu 14: Tự do lưu thông tiền vốn trong Liên minh châu Âu (EU) không phải là việc A. bãi bỏ các rào cản đối với giao dịch thanh toán. B. các nhà đầu tư có thể chọn nơi đầu tư lợi nhất. C. nhà đầu tư mở tài khoản tại các nước EU khác. D. bỏ thuế giá trị gia tăng hàng hóa của mỗi nước. Câu 15: Tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu (EU) không bao gồm tự do A. đi lại. B. cư trú. C. chọn nơi làm việc. D. thông tin liên lạc. Câu 16: Tự do lưu thông dịch vụ trong Liên minh châu Âu (EU) không bao gồm A. giao thông vận tải. B. thông tin liên lạc. C. chọn nơi làm việc. D. ngân hàng, du lịch. Câu 17: Phát biểu nào sau đây đúng về Liên minh châu Âu (EU)? A. Tổng sản phẩm trong EU (GDP) lớn hơn Hoa Kỳ. B. Quy mô dân số lớn nhất so với các tổ chức khu vực. C. Số nước thành viên ít nhất so với các tổ chức khu vực. D. Là tổ chức khu vực kinh tế dùng đồng tiền chung. Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng với Liên minh châu Âu (EU)? A. Là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. B. Là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. C. Là liên kết có sự phát triển đồng đều giữa các nước. D. Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất thế giới. Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng về Liên minh châu Âu (EU)? A. Là một trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới. B. Có sự phát triển kinh tế chênh lệch giữa các nước. C. Là bạn hàng lớn của một số nước đang phát triển. D. Tất cả các nước ở châu Âu đều tham gia liên minh. Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng với thương mại của Liên minh châu Âu (EU)? A. Kinh tế các nước phụ thuộc nhiều vào xuất, nhập khẩu. B. EU là bạn hàng lớn của một số nước đang phát triển. C. Hạn chế thực hiện hoạt động tự do buôn bán thế giới. D. Các nước đã bỏ hàng rào thuế quan buôn bán với nhau. Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng với Liên minh châu Âu (EU) từ khi thành lập đến nay? A. Số lượng thành viên và phạm vi lãnh thổ ngày càng được mở rộng. B. Sự hợp tác giữa các nước thành viên về nhiều mặt được tăng cường. C. Quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế ở các nước thành viên. D. Gia tăng sức mạnh quân sự và tầm ảnh hưởng chính trị trên thế giới. Câu 22: Việc sử dụng chung đồng Ơ-rô trong Liên minh châu Âu (EU) không mang lại lợi ích trực tiếp nào sau đây? A. Bảo vệ nền kinh tế. B. Tránh sự phụ thuộc. C. Thuận tiện cho sản xuất. D. Xóa được sự chênh lệch.

Câu 3: Có bao nhiêu nhận xét nào sau đây đúng về hợp tác chuyển đổi số của Liên minh châu Âu (EU)? 1) Tiếp cận và điều tiết thị trường toàn cầu. 2) Thiết lập tiêu chuẩn công nghệ và truy cập. 3) Thực hiện việc hợp tác kiểm soát dữ liệu. 4) Thiết lập một EU tự do, an ninh và công lí. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 4: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về Liên minh châu Âu (EU)? 1) Tạo ra thị trường chung lưu thông nhiều mặt. 2) Sử dụng cùng một đồng tiền chung (ơ-rô). 3) Là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. 4) Trình độ phát triển giữa các nước đồng đều. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 5: Trụ sở hiện nay của Liên minh châu Âu (EU) được đặt ở thành phố nào sau đây? A. Brúc-xen (Bỉ). B. Béc- lin (Đức). C. Pa-ri (Pháp). D. Mat-xcơ-va (Nga). Câu 6: Quá trình mở rộng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu hướng về phía A. Tây. B. Đông. C. Bắc. D. Nam. Câu 7: Mục tiêu chủ yếu của Liên minh châu Âu (EU) là A. xây dựng EU thành khu vực tự do và liên kết chặt chẽ. B. ngăn chặn nguy cơ xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo. C. cùng nhau hạn chế các dòng nhập cư trái phép xảy ra. D. bảo vệ an ninh, phòng chống nguy cơ biến đổi khí hậu. Câu 8: Cơ quan đặt ra các định hướng chung ở Liên minh châu Âu (EU) là A. Hội đồng bộ trưởng châu Âu. B. Ủy ban châu Âu. C. Nghị viện châu Âu. D. Hội đồng châu Âu. Câu 9: Cơ quan có nhiệm vụ lập pháp ở Liên minh châu Âu (EU) là A. Hội đồng bộ trưởng EU. B. Ủy ban châu Âu. C. Nghị viện châu Âu. D. Hội đồng châu Âu. Câu 10: Lĩnh vực nào sau đây không đặt ra làm mục tiêu hợp tác chính trong Liên minh châu Âu (EU)? A. Kinh tế. B. Luật pháp. C. Nội vụ. D. Quân sự. Câu 11: Cơ quan có quyền quyết định cao nhất ở Liên minh châu Âu (EU) là A. Hội đồng bộ trường châu Âu. B. Ủy ban châu Âu. C. Nghị viện châu Âu. D. Hội đồng châu Âu. Câu 12: Tự do lưu thông hàng hóa trong Liên minh châu Âu (EU) là A. tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc. B. tự do đối với các dịch vụ vận tải, du lịch. C. bãi bỏ các hạn chế trong giao dịch thanh toán. D. hàng hóa các nước không thuế giá trị gia tăng. Câu 13: Tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu (EU) bao gồm tự do A. cư trú và dịch vụ kiểm toán. B. đi lại, cư trú, dịch vụ vận tải. C. cư trú, lựa chọn nơi làm việc. D. đi lại, dịch vụ thông tin liên lạc.