Có một rổ bóng to và rổ bóng nhỏ. Nếu lấy ra từ rổ bóng to 1 quả và lấy ra từ rổ bóng nhỏ 3 quả thì số bóng trong rổ to nhiều hơn số bóng trong rổ nhỏ là 6 quả. Hỏi ban đầu rổ bóng to nhiều hơn rổ bóng nhỏ bao nhiêu quả? Trả lời: quả.

Các câu hỏi liên quan