có những base: Fe(OH)3, NaOH. Hãy cho biết base nào: a) Tác dụng được với khí SO2 b) Bị phân hủy ở nhiệt độ cao Viết PTHH

Các câu hỏi liên quan