Có thứ gì mà bạn có thể giữ mà không bao giờ sờ được?

Các câu hỏi liên quan