có tồn tại tổng giữa các số vô tỉ là một số tự nhiên không? Vì sao? dạng : $\sqrt{a}$ +$\sqrt{b}$ + $\sqrt{c}$ +..... (a,b,c không viết dưới dạng bình phương của 1 số hữu tỉ, tự nhiên)

Các câu hỏi liên quan