Công việc nào sau đây không phải là chăm sóc cây trồng a tỉa dặm cây b tưới tiêu nước c bón phân lót d phòng trừ sâu bệnh

Các câu hỏi liên quan