cứu t với huhuhuhuuhuuhuhuhhu Giải thích thí nghiệm của Moocgan trên cơ sở nhiều gen nằm trên một NST phân li cùng nhau.

Các câu hỏi liên quan