Cứu tui với Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau Những chị lúa phất phơ bím tóc Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học c.ơn

Các câu hỏi liên quan