Đặt câu với các từ sau, trong câu sử dụng từ láy và biện pháp so sánh nhân hoán

bầu trời

nắng

gió

mặt trời

Các câu hỏi liên quan