đặt vào hai đầu một điện trở R=8w một hiểu điện thế U thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó là 1.5A

Các câu hỏi liên quan