Đâu là nguyên nhân sâu xa dẫn tới Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở Bắc Mỹ? A. Sự phát triển kinh tế theo con đường tư bản chủ nghĩa làm sâu sắc hơn mâu thuẫn giữa các thuộc địa với chính quốc B. Chế độ thuế vô lí của thực dân Anh C. Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh D. Đầu thế kỉ XVIII, người Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ

Các câu hỏi liên quan