dd muối + dd muối -> 1muối + axit

Các câu hỏi liên quan