Đề 63 mọi người ơi phải có nhân vật nhân hóa nhé làm ngắn hoi đủ mở thân kết bài nha

Các câu hỏi liên quan

Một đoàn khách du lịch gồm 52 người muốn qua sông nhưng mồi thuyền chỉ chở được 6 người (kể cả người lái thuyền). Hỏi cân ít nhất bao nhiêu thuyền để chở hết số khách? Câu trả lời của bạn: A. 12 thuyên. B. 9 thuyền. C. 10 thuyền. D. 11 thuyền. 2 ƯCLN ( 12 ; 24;60 ) là : Câu trả lời của bạn: A. 24 B. 30 C. 12 D. 60 3 Bạn Lan có 48 bông hoa và muốn chia đều số bông hoa vào các hộp nhỏ để gói quà. Hỏi Lan có bao nhiêu cách chia để số bông hoa ở mỗi hộp đều bằng nhau (Kể cả trường hợp chia hết hoa vào 1 hộp). Câu trả lời của bạn: A. 6 cách B. C. 10 cách D. 7 cách C . 8 cách D. 10 các 4 ó bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn 748 < x < 760? Câu trả lời của bạn: A. 12 số B. 11 số C. 13 số D. 10 số 5 Trong các số tự nhiên sau số nào là số nguyên tố? Câu trả lời của bạn: A. 1 B. 15 C. 17 D. 33 6 Bảo Ngọc có 50 bút chì màu xanh và 40 chì màu đỏ muốn chia đều số bút đó cho các em nhỏ. Hỏi Bảo Ngọc có thể chia nhiều nhất cho bao nhiêu em? Câu trả lời của bạn: A. 40 em B. 10 em C. 30 em D. 50 em 7 Tập hợp các số tự nhiên ước của 16 là: Câu trả lời của bạn: A. {1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16}. B. {1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 16 } C. {2 ; 4 ; 8 ; 16}. D. {2 ; 4 ; 8}. 8 Cho hình bình hành ABCD (H.3). Biết AB = 3cm, BC = 2cm Câu trả lời của bạn: A. 12 B. 10 C. 5 D. 6 9 Diện tích tam giác có chiều cao là 5cm và độ dài cạnh đáy tương ứng là 8cm là: Câu trả lời của bạn: A. 15cm B. 40cm2 C. 20cm2 10 Kết quả phép tính 18: 32 . 2 là: Câu trả lời của bạn: A. 4 B. 12 C. 1 D. 18 11 phân tích số 54 ra thừa số nguyên tố ta được: Câu trả lời của bạn: A. 54 = 32.6 B. 54 = 3.22 . C. 54 = 2.33 D. 54 = 2.27 . 12 Tập hợp ước chung của 10 và 15 là: Câu trả lời của bạn: A. D = { 5 } B. B = { 1; 5 } C. C = { 0; 1; 5 } D. A = { 0; 1; 2; 3; 5 } 13 Cho hình thoi, biết độ dài hai đường chéo là 2cm và 4cm. Thì diện tích hình thoi là: Câu trả lời của bạn: A. 6cm2 B. 4cm2 C. 2cm2 D. 8cm2 14 Khẳng định nào sau đây là sai? Câu trả lời của bạn: A. ) Hình vuông là hình có bốn góc bằng nhau và bằng góc vuông B. Hình vuông có hai đường chéo song song với nhau. C. ) Hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau. D. Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau 15 Hình nào sau đây có hai đường chéo vuông góc với nhau? Câu trả lời của bạn: A. Hình chữ nhật. B. Hình thang C. Hình thoi D. Hình bình hành 16 Cho tam giác đều ABC, AB = 6cm. Chu vi tam giác ABC là: Câu trả lời của bạn: A. 18cm B. 36cm C. 12cm D. 24cm 17 Một siêu thị cần treo đèn trang trí xung quanh mép một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 5m. Hỏi siêu thị đó phải cần bao nhiêu mét dây đèn trang trí. Câu trả lời của bạn: A. 30m2 B. . 50m C. 30m D. 50m2 18 Số nào sau đây chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 Câu trả lời của bạn: A. 2030 B. 1230 C. 2520 D. 2018 19 BCNN ( 10; 14; 16 ) là : Câu trả lời của bạn: A. 24 B. 2 . 5 . 7 C. 5 .7 D. 24 . 5 . 7 20 ột tấm kính hình bình hành có độ dài một cạnh là 70 dm và chiều cao tương ứng là 50 dm. Tính diện tích của tấm kính đó. Câu trả lời của bạn: A. 350 m2 B. 35 m2 C. 3 500 m2 D. 3 500 cm2 Bạn nào giải giúp mình, mình vote + CTLHN ạ!!