Để xác định hàm lượng Phosphore (P) trong một dung dịch phân tích, người ta lấy 250 ul mẫu cho vào bình định mức 50.00 ml, tạo phức amoni phosphomolypdat màu xanh đậm rồi định mức đến vạch bằng nước cất. Độ hấp thụ của dung dịch này (đo ở 830 nm cuvet 1 cm) là 0,126. Mặt khác, 500ul dung dịch chuẩn Phosphor có nồng độ 4 ppm cũng được đem tạo phức rồi đo quang trong điều kiện y hệt như trên thì độ hấp thụ đo được là 0,138. Tỉnh hàm lượng Phosphor (theo đơn vị ppm P) trong dung dịch phân tích phần

Các câu hỏi liên quan