Để phát triển thị trường lao động và thị trường việc làm, Nhà nước khuyên khích và tạo điêu kiện đê mọi người dân nêu đủ điều kiện đều được A. khuyến khích để phát triển tài nắng B. tận dụng tối đa mọi nguồn nhân lực. C. sử dụng nguồn quỹ bảo trợ xã hội. D. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng.

Các câu hỏi liên quan