Đề:You want to go swimming on Saturday with your English friend, Toni. Write an email to Toni. In your email: ask Toni to go swimming with you on Saturday say where you want to go swimming say how you will travel there. Write 25 words or more. ảnh ở dưới là bài viết của e ạ, anh/chị sửa giúp e vs

Các câu hỏi liên quan