điền động từ chia đúng dạng I think that as he (leave) .............. the next week, he certainly( come)........... to say goodbye.

Các câu hỏi liên quan