+ Điều gì khiến tôi vui mừng không tả và điều gì khiến Tôi buồn da diết khi quay lại Hap? + Tại sao chiếc MAV được coi là quan trọng?

Các câu hỏi liên quan