đọc hiểu câu 1 theo văn bản nếu không biết điều chỉnh tâm trạng bạn sẽ cảm thấy như thế nào? câu 2 chỉ rõ biện pháp tu từ được sử dụng trong câu ''nếu không thay đổi được cuộc sống chúng ta có thể thay đổi nhân sinh quan.Nếu không thay đổi được môi trường xung quanh , chúng ta có thể thay đổi tâm trạng câu 3 nêu tác dụng của biện pháp tu từ tìm được ở câu 2 câu 4 quan niệm của tác giả ''chúng ta không thể dừng lại bởi vì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn '' gợi cho em điều gì

Các câu hỏi liên quan