Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí CH4 (đktc) cần dùng V lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu được sản phẩm là khí carbon (CO2) và hơi nước (H2O). Giá trị của V là bao nhiêu

Các câu hỏi liên quan