Đốt cháy hoàn toàn 2,4 gam Mg trong 1,6 gam khí oxygen (O2) thu được MgO. a. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra. b. Tính khối lượng MgO thu được. c. Khối lượng khí O2 tham gia ở trên tương đương bao nhiêu phân từ? Cho: Mg = 24; O = 16; H = 1

Các câu hỏi liên quan