Dựa vào bảng vẽ biểu đồ tròn để thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở Châu Âu năm 1990 và năm 2020. Nêu nhận xét? image

Các câu hỏi liên quan