Em hãy biểu diễn phương trình dao động x = 3cos(100πt + π/6) (cm) bằng véc tơ quay theo đúng tỉ lệ

Các câu hỏi liên quan