Em hãy giới thiệu về giá trị lịch sử, văn hóa của một di sản văn hóa hoặc thiên nhiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh, và đề xuất ít nhất ba biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản đó.

Các câu hỏi liên quan