Em hãy kể 1 tấm gương về siêng năng , kiên trì và viết bài học rút ra từ tấm gương đó . Ko chép mạng . Giúp mình với

Các câu hỏi liên quan