Em hãy viết một đoạn văn với câu chủ đề: Cả cuộc đời Bác đã hiến dâng cho non sông, đất nước Việt Nam.

Các câu hỏi liên quan