xét các dây dẫn được là từ cùng loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần thì điện trở của dây dẫn: A. Tăng gấp 3 lần. B. Tăng gấp 9 lần. C. Giarm đi 3 lần. D. ko thay đổi

Các câu hỏi liên quan