Xét xem hiệu:2001^2010-1917^2000có chia hết cho 10 không?

Các câu hỏi liên quan