giải thích hiện tượng và viết pthh khi cho một ít đường vào cốc rồi rót từ từ 1 đến 2 ml H2SO4 đặc vào?

Các câu hỏi liên quan