Giới thiệu khái quát về Phật giáo: - Thời điểm ra đời, truyền ba tôn giáo đó - Ảnh hưởng của tôn giáo đối vơi Ấn Độ - ẢNh hưởng của tôn giáo đó từ Ấn Độ với bên ngoài

Các câu hỏi liên quan