giúp e đặt câu với ạ, e dang gấp

Các câu hỏi liên quan