giúp em bài này với ạ,dùng code pascal hoặc c++

Các câu hỏi liên quan