giúp mình câu 7 thôi ạ , ai nhanh + đúng thì ctlhn ạ

Các câu hỏi liên quan

II.Language focus:

Pronunciation:

1A.summer B.Sunday C.club D.community

2A.wanted B.picked C.donated D.collected

3A.loved B.liked C.enjoyed D.played

4A.washed B.watched C.learned D.stopped

5.A.amazing B.learn C.work D.surf

6A.yoga B.collect C.amazing D.surf

Stress:

7A.dollhouse B.dinner C.activity D.hobby

8A.creativity B.sunburn C.suncream D.jogging

9A.cardboard B.common C.flower D.because

10A.gardening B.tomato C.running D.cooking

11A.Yesterday my mom___to the market with me.

A.go B.went C.going D.goes

12.What____Trang often ____in her spare time?

A.is/do B.are /do C.do/do D.does/do

13.My classmates ___eating snacks at reccess because they

are delicious.

A.dont like B.hate C.dislike D.love

14.My teacher ____eating fast food because it is not

good for her health.

A.likes B.hates C. enjoys D.loves

15.Odd one out:

A.picking up B.Community C.helping D.donating

litter activities homeless old clothes

children

16.Nam:I have a toothache.What should I do?

Ba: You should_______.

A.Go to the market B.not eat too much candies

C.Wash your hands D.use suncream

III.Fill in each blank with a right word:

hates/ likes/ to/ at/plays/ played/his/ her/ never/ sometimes

Nick is listening (1)____music now. He __(2) classical

Music so he often (3)____the piano in (4)____spare time.

Nick has (5)___tried taking photos before.

IV.Read and choose the best answer:

Trangs hobbies are painting and taking photos.They are quite different from each other.Trang normally paints landscapes and animals. Yesterday she painted a very big house.

1.Does Trang like painting?

2.Is painting like taking photos?

3.Does Trang often paint people?

4.When did Trang paint a very big house?

5.Did Trang paint a small house yesterday?

V.Use the given words to make sentences:

1.She/ like/ take/ photo/ her/ spare time.

2.I/ go/ supermarket/ last night/ mom

3.We/ not/ read/ book/ yesterday.

4.They/ enjoy/ play/ the violin./

VI. Write about your hobby

VII.Write an email to your friend about your community activities last week.

Câu 1: Mục tiêu khái quát của EU là A. tạo ra môi trường cho sự tự do lưu thông con người, dịch vụ, hàng hóa, tiền tệ. B. xây dựng, phát triển một khu vực có sự hòa hợp về kinh tế, chính trị và xã hội. C. cùng liên kết về kinh tế, luật pháp, an ninh và đối ngoại, môi trường, giáo dục. D. góp phần vào việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới, chống biến đổi khí hậu. Câu 2: Thực hiện quyền bổ nhiệm Ngân hàng Trung ương của Liên minh châu Âu (EU) là A. công dân các quốc gia. B. chính quyền các quốc gia. C. Nghị viện châu Âu. D. Hội đồng bộ trưởng EU. Câu 3: Cơ quan nào sau đây bổ nhiệm Ủy ban Liên minh châu Âu? A. Nghị viện châu Âu. B. Hội đồng châu Âu. C. Hội đồng bộ trưởng EU. D. Chính quyền các quốc gia. Câu 4: Giá nông sản của Liên minh châu Âu (EU) thấp hơn so với giá thị trường thế giới vì A. EU đã hạn chế nhập khẩu nông sản. B. giá lao động nông nghiệp rẻ. C. đầu tư nguồn vốn lớn cho nông nghiệp. D. EU trợ cấp cho hàng nông sản. Câu 5: Thực hiện quyền bổ nhiệm Tòa Kiểm toán châu Âu là A. công dân các quốc gia. B. chính quyền các quốc gia. C. Nghị viện châu Âu. D. Hội đồng bộ trưởng EU. Câu 6: Thực hiện quyền bổ nhiệm Tòa án Công lí của EU là A. công dân các quốc gia. B. chính quyền các quốc gia. C. Nghị viện châu Âu. D. Hội đồng bộ trưởng EU.

Câu 1: Hoạt động nào sau đây không thể hiện sự hợp tác trong sản xuất và dịch vụ của Liên minh châu Âu (EU)? A. Cùng hợp tác sản xuất máy bay E-bớt. B. Đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ. C. Sử dụng đồng tiền chung của EU. D. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc. Câu 2: Phát biểu nào sau đây không phải thể hiện hợp tác trong sản xuất và dịch vụ của Liên minh châu Âu (EU)? A. Mạng lưới đường bộ, sắt, cảng biển và cảng sông nối liền các nước. B. Vận tải đường sắt ở châu Âu đang được đồng bộ hóa giữa các nước. C. Các nước ở EU hợp tác trong việc chế tạo được loại máy bay E-bớt. D. EU có một mạng lưới pháp luật về các lĩnh vực bảo vệ môi trường. Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với Liên minh châu Âu (EU)? A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo. B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường. C. Các nước có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối. D. Sản phẩm mỗi nước được tự do buôn bán trong toàn thị trường chung. Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng về thương mại của Liên minh châu Âu (EU)? A. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ lớn nhất thế giới. B. Nhập khẩu chủ yếu máy bay, điện tử, dược phẩm, nông sản. C. Xuất khẩu chủ yếu mặt hàng dầu, khí đốt tự nhiên, uranium. D. Hầu hết buôn bán với các nước Đông Nam Á và ở châu Phi. Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng về Liên minh châu Âu (EU)? A. Là một tổ chức liên kết quốc tế hoạt động rất hiệu quả. B. Là tổ chức liên kết khu vực có thể chế hoạt động riêng. C. Đã có thị trường chung với sự di chuyển tự do hàng hóa. D. Đã có nhiều nước trong khu vực dùng đồng tiền chung. Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng về mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU)? A. Thúc đẩy sự tự do lưu thông. B. Tăng cường hợp tác, liên kết. C. Duy trì nền hòa bình, an ninh. D. Xây dựng liên minh quân sự. Câu 7: Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành thị trường chung châu Âu không phải là A. thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. B. giảm chi phí về cước phí vận tải. C. tạo thống nhất về thể chế chính trị. D. dễ dàng tìm việc làm ở nước khác. Câu 8: Ý nghĩa chủ yếu của việc thiết lập một EU tự do và hình thành liên minh kinh tế không phải là A. kích thích cạnh tranh và thương mại. B. nâng cao chất lượng và hạ giá thành. C. góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. D. tạo mức sống đồng đều cho người dân. Câu 9: Ở Liên minh châu Âu (EU), một luật sư người I-ta-li-a có thể làm việc ở Béc-lin như một luật sư Đức là biểu hiện của A. tự do di chuyển. B. tự do lưu thông tiền vốn. C. tự do lưu thông dịch vụ. D. tự do lưu thông hàng hóa. Câu 10: Một chiếc máy bay do Pháp sản xuất khi xuất khẩu sang Hà Lan A. cần giấy phép của chính phủ Hà Lan. B. phải nộp thuế cho chính phủ Hà Lan. C. không cần phải nộp thuế cho Hà Lan. D. thực hiện chính sách thương mại riêng. Câu 11: Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng Ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu (EU) là A. giảm thiểu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. B. tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU. C. thúc đẩy đầu tư, ổn định tài chính và hỗ trợ lẫn nhau. D. đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp.