Giúp mình câu này với, mình cảm ơn( mình đang cần gấp ạ)

Các câu hỏi liên quan