Giúp mình với nhen

1. Talk about your neighborhood

2. Talk about your room in the Crazy House

3. Talk about your father

4. Talk about your great vacation

Mai mình thi rồi

Các câu hỏi liên quan