Giúp vs ạ Cho hai đa thức A=5x²y + 5x - 3 B=xy - 4x²y + 5x - 1 Tính A+B và A-B

Các câu hỏi liên quan