Hai bình trụ có tiết diện là 200cm2 và 50cm2. Hai đáy bình được đặt trên một mặt phẳng nằm ngang và thông với nhau bằng một ống có dung tích không đáng kể. Tính chiều cao cột nước trong mỗi bình nếu đổ 4l nước vào hai bình

Các câu hỏi liên quan