Hằng đẳng thức đáng nhớ x²+6x+9 =

Các câu hỏi liên quan