Hãy chỉ ra 3 thiết bị số dùng để lưu trữ xử lý và truyền thông tin lấy ví dụ về việc lưu trữ xử lý và truyền thông tin của ba thiết bị đó

Các câu hỏi liên quan