hãy chỉ ra phép đảo ngữ trong câu sau, nêu tác dụng và viết lại theo trật tự đúng "vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà"

Các câu hỏi liên quan