Hãy giới thiệu về giá trị lịch sử, văn hóa và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản vịnh Hạ Long (viết đoạn văn nếu có).

Các câu hỏi liên quan