Hãy viết 5 phản ứng hóa học của

*Kim loại (từ Mg trở đi)+ dung dịch muối của kim loại yếu hơn --->muối + kim loại

Các câu hỏi liên quan