Hãy viết một đoạn văn song song và một đoạn văn phối hợp (mỗi đoạn khoảng 7 9 câu) theo chủ đề tự chọn.

Các câu hỏi liên quan